Đặc điểm

TPBank cam kết thu xếp tài chính cho Khách hàng tham gia các dự án, các gói thầu với phương án kinh doanh hiệu quả, khả thi.

Thủ tục hồ sơ đơn giản, gọn nhẹ
Phê duyệt nhanh chóng, kịp thời

Sản phẩm phù hợp với các doanh nghiệp đang có nhu cầu chứng minh khả năng huy động vốn để chuẩn bị hồ sơ dự án, hồ sơ đấu thầu:

  • Loại tiền : Việt nam Đồng (VND). TPBank chỉ xem xét phát hành cam kết thu xếp tài chính bằng ngoại tệ trong trường hợp Khách hàng đáp ứng được các quy định về ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước và TPBank
  • Số tiền: không lớn hơn tổng nhu cầu vốn đầu tư của dự án kinh doanh sau khi trừ đi phần vốn góp của khách hàng và không vượt qua giới hạn cấp tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, TPBank.
  • Thời hạn hiệu lực: bắt buộc phải ghi trên Cam kết.. Thời hạn không được lớn hơn thời hạn thực hiện của phương án/dự án nhưng tối đa không quá 5 năm.
Biểu phí
Để xem các phí của sản phẩm này, xin vui lòng tải về các mục phí hiện hành
Hỏi đáp
Dưới đây là những câu hỏi thường gặp về Cam kết thu xếp tài chính
Điều kiện để Khách hàng được cấp cam kết thu xếp tài chính?

Mục đích của Phương án/Dự án cụ thể theo đề xuất của Khách hàng phải phù hợp với qui định của Pháp luật Việt Nam và phù hợp với ngành nghề hoạt động theo đăng ký kinh doanh của Khách hàng.

Đồng thời khách hàng phải cung cấp đầy đủ bộ hồ sơ:

1. Hồ sơ tài chính:

Báo cáo tài chính của năm liền kề trước hoặc thời điểm gần nhất, bao gồm:

- Theo mẫu của khách hàng gồm:

+ Bảng cân đối kế toán

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (không áp dụng với DN mới thành lập, chưa có hoạt động SXKD)

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Nếu có)

+ Hoặc Báo cáo của kiểm toán độc lập

- Hoặc khách hàng kê khai theo mẫu của TPBank gồm:

+ Bảng cân đối kế toán

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (không áp dụng với Doanh nghiệp mới thành lập, chưa có hoạt động SXKD)

2. Hồ sơ chứng minh mục đích đề nghị phát hành cam kết

a) Đơn đề nghị phát hành cam kết thu xếp tài chính.

b) Tài liệu chứng minh mục đích phát hành

- Trường hợp tham gia đầu tư dự án

+ Tài liệu về thông tin cơ bản của dự án (có thể chấp nhận bản photo lấy nguồn tin từ các phương tiện truyền thông như trang web, báo, tạp chí….), bản sao có đóng dấu xác nhận của khách hàng

+ Hoặc Quyết định phê duyệt dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp/ Giấy phép đầu tư (nếu khách hàng có thể cung cấp), bản sao có đóng dấu xác nhận của khách hàng.

+ Hoặc kháchh hàng kê khai theo mẫu của TPBank

- Trường hợp đấu thầu

+ Thông báo mời thầu hoặc thư mời thầu (nếu mời thầu công khai, có thể chấp nhận bản photo lấy nguồn tin từ các phương tiện truyền thông như trang web, báo, tạp chí….), bản sao có đóng dấu xác nhận của khách hàng

+ Hoặc khách hàng kê khai theo mẫu của TPBank

TPBank có phát hành cam kết thu xếp tài chính theo mẫu của chủ đầu tư hay không?

Có. TPBank có thể phát hành cam kết thu xếp tài chính theo mẫu của chủ đầu tư, miễn là nội dung của Cam kết tài chính không gây rủi ro và bất lợi cho TPBank.

Số tiền cam kết thu xếp tài chính tối đa là bao nhiêu?

Không lớn hơn tổng nhu cầu vốn đầu tư của dự án kinh doanh sau khi trừ đi phần vốn góp của khách hàng và không vượt qua giới hạn cấp tín dụng theo quy định của SBV, TPBank.

Thời hạn cam kết thu xếp tài chính tối đa là bao nhiêu?

Thời hạn hiệu lực của cam kết không được lớn hơn thời hạn thực hiện của phương án/ dự án và không quá 5 năm

Bước đăng ký
Đăng ký trực tuyến
Chỉ mất vài phút để điền đơn đăng ký trực tuyến.
Hoàn thiện hồ sơ
Chúng tôi sẽ liên lạc và hướng dẫn bạn hoàn tất hồ sơ nhanh chóng
Phát hành thư cam kết
TPBank sẽ phát hành thư cam kết tín dụng theo yêu cầu của khách hàng
Điều kiện sử dụng dịch vụ
Hồ sơ tài chính: Báo cáo tài chính của năm liền kề trước hoặc thời điểm gần nhất, theo mẫu của KH hoặc theo mẫu của TPBank
Hồ sơ chứng minh mục đích đề nghị phát hành cam kết: Đơn đề nghị phát hành cam kết thu xếp tài chính; Tài liệu chứng minh mục đích phát hành