Nhà đầu tư

Đại hội đồng cổ đông

2012
Tháng tư
2012
26/04/2012 - Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2012
Tháng tư
2012
19/04/2012 - Báo cáo của Ban Kiểm Soát
Tháng tư
2012
19/04/2012 - Báo cáo của Ban Điều Hành
Tháng tư
2012
19/04/2012 - Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị
Tháng tư
2012
19/04/2012 – Phương án Tái cơ cấu Ngân hàng TMCP Tiên Phong
Tháng tư
2012
19/04/2012 – Tờ trình về việc Thông qua sửa đổi nội dung về Tái sản đảm bảo
Tháng tư
2012
19/04/2012 – Tờ trình về việc Thông qua ngân sách hoạt động của Hội Đồng Quản Trị 2012
Tháng tư
2012
19/04/2012 – Tờ trình về việc Thông qua ngân sách hoạt động của Ban Kiểm Soát 2012
Tháng tư
2012
19/04/2012 - Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh 2011 và Kế hoạch kinh doanh 2012
Tháng tư
2012
19/04/2012 – Tờ trình về việc Thông qua phương án chia cổ tức năm 2011
Tháng tư
2012
19/04/2012 – Tờ trình về việc Thông qua số lượng ủy viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT
Tháng tư
2012
19/04/2012 – Phương án tăng vốn điều lệ năm 2012
Tháng tư
2012
19/04/2012 – Lý lịch tóm tắt của 02 Ứng cử viên bầu bổ sung làm Ủy viên HĐQT
Tháng tư
2012
19/04/2012 – Các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2012
Tháng tư
2012
19/04/2012 – Chương trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2012
Tháng tư
2012
19/04/2012 – Thông báo chốt danh sách cổ đông để tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
Tháng tư
2012
19/04/2012 - Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2012
Lên đầu trang
2011
Lên đầu trang