QUY ĐỊNH SỬ DỤNG

TPBank tuân thủ theo các quy định về quản lý và sử dụng website. Cụ thể như sau:

Sử dụng thông tin và tài nguyên

Từ chối đảm bảo

Tải thông tin

Bản quyền

Nhận gửi e-mail và truyền dẫn qua Internet

Cách giữ an toàn thông tin trên Internet