Đặc điểm

Đáp ứng kịp thời nhu cầu thanh toán ngắn hạn mà không cần phải làm thủ tục như các khoản vay thông thường. Là hình thức cấp tín dụng của TPBank cho khách hàng thông qua việc cho phép khách hàng chi vượt số dư có trên TK TGTT của khách hàng phù hợp với các quy định của pháp luật và của TPBank hiện hành

Tài sản đảm bảo đa dạng, linh hoạt
Tiết kiệm thời gian
Chớp được cơ hội kinh doanh
Lãi suất thấu chi thấp

Thấu chi doanh nghiệp là giải pháp tín dụng tối ưu đáp ứng nhu cầu vay vốn đột xuất để tận dụng cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp mà không phải thực hiện hồ sơ vay vốn thông thường.

  • Có 2 hình thức thấu chi: thấu chi có TSBĐ (tối đa 5 tỷ VND) và thấu chi dựa trên dòng tiền (tín chấp, tối đa 500 triệu VND)
  • Sau khi cấp HMTC, KH được rút vượt quá số dư có trên TKTT của KH tại TPBank
  • Lãi suất: được tính trên số tiền thấu chi và thời gian thấu chi thực tế, lãi được tính tự động theo ngày và thu vào ngày 25 hàng tháng
  • Thời hạn thấu chi: 12 tháng
  • Khách hàng phải bổ sung chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn phát sinh trong tháng vào ngày 25 hàng tháng

Download biểu mẫu đăng ký đối với doanh nghiệp chưa có hạn mức tại đây

Download biểu mẫu đăng ký đối với doanh nghiệp đã có hạn mức tại đây

*Lưu ý: Trong trường hợp trình duyệt bị lỗi phông chữ, quý khách vui lòng mở biểu mẫu bằng phần mềm Adobe Reader

Hỏi đáp
Dưới đây là những câu hỏi thường gặp về Thấu chi doanh nghiệp
Những khách hàng doanh nghiệp như thế nào thuộc đối tượng của sản phẩm cho vay thấu chi?

KHDN phải thỏa mãn các điều kiện sau:

  • Doanh nghiệp , tổ chức là người cư trú hoặc không cư trú.
  • Đại diện hợp pháp của tổ chức phái có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
  • Đối với khách hàng vay là pháp nhân nước ngoài phải có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự theo quy định của nước mà pháp nhân đó có quốc tịch.
  • Khách hàng đã có hạn mức tín dụng tai TPBank.
  • Đáp ứng điều kiện về doanh số ghi có trong Tài khoán thanh toán của Khách hàng.
Thời hạn cho vay theo sản phẩm cho vay thấu chi là như thế nào?

Tối đa không quá 12 tháng.

Với sản phẩm Thấu chi doanh nghiệp, TPBank cho vay loại tiền nào?

TPBank chỉ cho vay tiền VND

Bước đăng ký
Gửi Đề nghị hạn mức thấu chi
Khách hàng đã có hạn mức tín dụng (hoặc đang đề nghị cấp hạn mức tín dụng) tại TPBank gửi Đề nghị cấp hạn mức thấu chi.
Sử dụng thấu chi
Khách hàng có thể thấu chi ngay trên tài khoản thanh toán sau khi được TPBank cấp hạn mức thấu chi.
Hoàn chứng từ sử dụng vốn
Khách hàng bổ sung chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn phát sinh trong tháng vào ngày 25 hàng tháng.
Điều kiện sử dụng dịch vụ
Khách hàng đã hoặc đang được TPBank xem xét cấp hạn mức tín dụng
Khách hàng có TKTT tại TPBank ít nhất 6 tháng (Đối với Thấu chi dựa trên dòng tiền)
Doanh số phát sinh có bình quân hàng tháng tối thiểu 500 triệu đồng và số lần ghi có trong tháng tối thiểu 05 lần trong vòng 06 tháng gần nhất (Đối với Thấu chi dựa trên dòng tiền)
Khách hàng được cấp HMTC không có TSBĐ (Đối với Thấu chi dựa trên dòng tiền)
Đối với Thấu chi có TSBĐ, TSBĐ được chấp nhận là Giấy tờ có giá, Bất động sản, ô tô du lịch dưới 9 chỗ, xe bán tải
Khách hàng phải đạt doanh số ghi có bình quân hàng tháng bằng 30% doanh thu được chấp nhận của khách hàng (Đối với Thấu chi có TSBĐ)