Ví Trả Sau là sản phẩm cho vay tiêu dùng không có tài sản bảo đảm do TPBank cung cấp với hình thức cấp hạn mức vay cho Khách Hàng theo Hợp Đồng Tín Dụng. Khách Hàng được phép sử dụng hạn mức vay này để thanh toán một số dịch vụ trên Ví MoMo. Ví Trả Sau cho phép Khách Hàng: • Mua sắm tháng này, trả vào tháng sau (Trả Sau) • Mua sắm tháng này, trả trong nhiều kỳ (Trả Góp)

Tải app, mở tài khoản trong 5s