Điều kiện điều khoản sử dụng

KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

1. Sản phẩm cho vay                                                                                                                                                     
Vay mua ô tô 001

Vay tín chấp 914/2018/QĐ-TPB.RB

Vay tín chấp  694/2018/QĐ-TPB.RB

Vay tín chấp 143/2018/QĐ-TPB.RB 

Vay tín chấp 2924/2017/QĐ-TPB.RB

Vay sinh viên 502/2018/QĐ-TPB.RB  

Vay cầm cố giấy tờ có giá 003/2018/QĐ-TPB.RB

Vay cầm cố giấy tờ có giá  2739/2017/QĐ-TPB.RB 

Vay Topup bất động sản, ô tô và nhà dự án  774/2018/QĐ-TPB.RB 

Điều kiện điều khoản chung về cho vay và thế chấp ô tô 853/2018/QĐ-TPB.RB

Điều kiện điều khoản chung về cho vay không TSĐB 746/2019/QĐ-TPB.RB

2. Thẻ 

Thẻ ATM eCounter 

Thẻ tín dụng quốc tế  918/2018/QĐ-TPB.RB

Thẻ ghi nợ quốc tế 

Ứng tiền từ thẻ tín dụng quốc tế 918/2018/QĐ-TPB.RB

3. Savy  

Điều kiện điều khoản tiết kiệm Savy

Điều kiện điều khoản thanh toán Savy

4. Tài khoản thanh toán

Điều kiện điều khoản mở và sử dụng tài khoản thanh toán 071/2018/QT- TPB.OP 

Điều kiện điều khoản mở và sử dụng tài khoản thanh toán  071/2018/QT-TPB.OP

KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

1. Thanh toán quốc tế

Phát hành bảo lãnh nhận hàng/Ủy quyền nhận hàng/Ký hậu vận đơn/Ký Cargo Receipt 3037/2017/QĐ-TPB.OP

Gửi chứng từ đòi tiền L/C/Nhờ thu xuất khẩu 3037/2017/QĐ-TPB.OP

Phát hành thư tín dụng không hủy ngang 3037/2017/QĐ-TPB.OP

Các điều kiện và điều khoản áp dụng đối với yêu cầu chuyển tiền quốc tế 2971/2017/QĐ-TPB.OP

Điều kiện điều khoản yêu cầu chuyển nhượng thư tín dụng

2. Cho vay

Cho vay mua ô tô đi lại và phục vụ SXKD 971/2018/QĐ-TPB.CB 

Điều kiện điều khoản chung về cho vay và thế chấp ô tô 719/2018/QĐ-TPB.CB

3. Thẻ doanh nghiệp 

Điều kiện điều khoản phát hành và sử dụng thẻ tín dụng quốc tế 733/2018/QĐ-TPB.CB

4. Tài khoản

Điều kiện điều khoản về mở và sử dụng tài khoản của khách hàng tổ chức - tiếng việt 094/2018/QT-TPB.OP 

Điều kiện điều khoản về mở và sử dụng tài khoản của khách hàng tổ chức - song ngữ 094/2018/QT-TPB.OP

Điều kiện điều khoản về mở tài khoản và sử dụng tài khoản thanh toán chung hỗn hợp 094/2018/QT-TPB.OP ​

Đăng ký nhận thông tin từ TPBank
Tải và cài đặt ứng dụng TPBank eBank lên thiết bị di động