Điều kiện điều khoản sử dụng

KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

 

1. Sản phẩm cho vay                                                                                                                                                     
 

1.1 Vay mua ô tô

Điều kiện điều khoản chung về cho vay và thế chấp ô tô Số hiệu Văn bản: 039/2021/SP-TPB.RB  Ngày hiệu lực  31/05/2021

Điều kiện điều khoản chung về cho vay và thế chấp ô tô Số hiệu Văn bản: 032/2021/SP-TPB.RB  Ngày hiệu lực  31/05/2021

Điều kiện điều khoản chung về cho vay và thế chấp ô tô Số hiệu Văn bản:  016/2021/SP-TPB.RB  Ngày hiệu lực 27/02/2021 

Điều kiện điều khoản chung về cho vay và thế chấp ô tô Số hiệu Văn bản: 677/2020/QĐ-TPB.RB  Ngày hiệu lực 23/06/2020

Điều kiện điều khoản chung về cho vay và thế chấp ô tô Số hiệu Văn bản: 1399/2019/QĐ-TPB.RB  Ngày hiệu lực 06/12/2019

Điều kiện điều khoản chung về cho vay và thế chấp ô tô Số hiệu Văn bản: 603/2019./QĐ-TPB.RB  Ngày hiệu lực 01/07/2019

Điều kiện điều khoản chung về cho vay và thế chấp ô tô Số hiệu Văn bản:  853/2018/QĐ-TPB.RB  Ngày hiệu lực 28/09/2018

Điều kiện điều khoản chung về cho vay và thế chấp ô tô Số hiệu Văn bản: 2545/2017/QĐ-TPB.RB  Ngày hiệu lực 05/10/2017

 

Vay tín chấp 1625/2020/QĐ-TPB.RB

Vay sinh viên 1625/2020/QĐ-TPB.RB

Vay cầm cố giấy tờ có giá 1364/2019/QĐ-TPB.RB

Vay Topup bất động sản, ô tô và nhà dự án  1625/2020/QĐ-TPB.RB

Điều kiện điều khoản chung về cho vay không TSĐB 1625/2020/QĐ-TPB.RB

Điều kiện điều khoản chung về cho vay và thế chấp quyền tài sản phát sinh từ văn bản thỏa thuận 1089/2019/QĐ-TPB.RB

Điều kiện điều khoản chung về cho vay 1625/2020/QĐ-TPB.RB

 

2. Thẻ 

ĐIều kiện điều khoản sử dụng thẻ ATM Smart 24/7

Điều kiện điều khoản sử dụng thẻ tín dụng quốc tế

Điều kiền điều khoản sử dụng thẻ ghi nợ quốc tế 

Điều kiện điều khoản sử dụng Hạn mức chuyển đổi từ thẻ tín dụng quốc tế 

3. Savy  

Điều kiện điều khoản tiết kiệm Savy

Điều kiện điều khoản Super Savy

Điều kiện điều khoản sử dụng ứng dụng tiền gửi có kỳ hạn điện tử Savy

 

4. Tài khoản thanh toán

Điều kiện điều khoản mở và sử dụng tài khoản thanh toán Tiếng Việt 904/2021/QĐ-TPB.OP

Điều kiện điều khoản mở và sử dụng tài khoản thanh toán Song ngữ 904/2021/QĐ-TPB.OP

5. eBank

Điều kiện điều khoản sử dụng eBank (Tiếng Việt)

Điều kiện điều khoản sử dụng eBank (Tiếng Anh)

Điều kiện điều khoản liên kết ví

Điều kiện điều khoản ứng sổ tiết kiệm

Điều kiện điều khoản sử dụng SMS Banking

Điều kiện điều khoản Tiết kiệm Điện tử

Điều kiện điều khoản Tiết kiệm Tài Lộc Điện tử

Điều khoản điều kiện về việc sử dụng Dịch vụ TPBank QuickPay 

 

6. Chuyển tiền

Điều kiện điều khoản áp dụng đối với yêu cầu chuyển tiền quốc tế

 

7. Khách hàng cao cấp

Điều kiện điều khoản áp dụng đối với khách hàng cao cấp

 

KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

1. Thanh toán quốc tế

Phát hành bảo lãnh nhận hàng/Ủy quyền nhận hàng/Ký hậu vận đơn/Ký Cargo Receipt 3037/2017/QĐ-TPB.OP

Gửi chứng từ đòi tiền L/C/Nhờ thu xuất khẩu 3037/2017/QĐ-TPB.OP

Phát hành thư tín dụng không hủy ngang 3037/2017/QĐ-TPB.OP

Các điều kiện và điều khoản áp dụng đối với yêu cầu chuyển tiền quốc tế 2971/2017/QĐ-TPB.OP

Điều kiện điều khoản yêu cầu chuyển nhượng thư tín dụng

2. Cho vay

Cho vay mua ô tô đi lại và phục vụ SXKD 971/2018/QĐ-TPB.CB 

Điều kiện điều khoản chung về cho vay và thế chấp ô tô 719/2018/QĐ-TPB.CB

Điều kiện điều khoản chung về cho vay và thế chấp ô tô 1192/2019/QĐ-TPB.CB 

Điều kiện điều khoản chung về cho vay và thế chấp ô tô 030/2021/SP-TPB.CB

Điều kiện điều khoản chung về cho vay 934/2021/QĐ-TPB.CB 

3. Thẻ doanh nghiệp 

Điều kiện điều khoản phát hành và sử dụng thẻ tín dụng quốc tế 

Điều kiện điều khoản phát hành và sử dụng thẻ ghi nợ quốc tế 

4. Tài khoản

Điều kiện điều khoản về mở và sử dụng tài khoản của khách hàng tổ chức - tiếng việt 907/2021/QĐ-TPB.OP 

Điều kiện điều khoản về mở và sử dụng tài khoản của khách hàng tổ chức - song ngữ 907/2021/QĐ-TPB.OP 

Điều kiện điều khoản về mở tài khoản và sử dụng tài khoản thanh toán chung hỗn hợp 907/2021/QĐ-TPB.OP 

Đăng ký nhận thông tin từ TPBank