Là sản phẩm theo đó TPBank (Bên bảo lãnh) cam kết bằng văn bản với bên mời thầu (Bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng (Bên được bảo lãnh) khi khách hàng vi phạm quy định dự thầu, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ khi tham gia dự thầu.

Tải app, mở tài khoản trong 5s