Tài khoản đồng chủ sở hữu của TPBank là tài khoản có ít nhất hai chủ thể trở lên cùng đứng tên mở tài khoản và các chủ thể đứng tên mở tài khoản có thể cùng giao dịch trên tài khoản này.

Tải app, mở tài khoản trong 5s