Tài khoản dành riêng cho các Doanh nghiệp có thể thực hiên tất cả các nghiệp vụ tài chính - ngân hàng bao gồm dịch vụ thanh toán lương trực tuyến, dịch vụ thu chi hộ,... cho Doanh nghiệp cùng với các tiện ích và ưu đãi vượt trội với thị trường.

Tải app, mở tài khoản trong 5s