Bảo lãnh

Là sản phẩm theo đó TPBank (Bên bảo lãnh) cam kết bằng văn bản với bên mời thầu (Bên nhận bảo lãnh) sẽ  thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng (Bên được bảo lãnh) khi khách hàng vi phạm quy định dự thầu, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ khi tham gia dự thầu.

TPBank (Bên bảo lãnh) cam kết bằng văn bản với Bên nhận bảo lãnh sẽ  thực hiện đúng, đầy đủ các nghĩa vụ của Khách hàng (Bên được bảo lãnh) theo Hợp đồng đã ký với Bên nhận Bảo lãnh trong trường hợp Khách hàng vi phạm hợp đồng, bị phạt hoặc phải bồi thường cho Bên nhận bảo lãnh.

Là sản phẩm mà theo đó, TPBank cam kết với Bên nhận bảo lãnh về việc bảo đảm nghĩa vụ hoàn tạm ứng của Bên được bảo lãnh (Khách hàng) theo hợp đồng đã ký kết với Bên nhận bảo lãnh. Trường hợp Bên được bảo lãnh vi phạm hợp đồng và phải hoàn tạm ứng mà không hoàn trả hoặc hoàn trả không đầy đủ thì TPBank sẽ thực hiện thay nghĩa vụ này.

Là dịch vụ dành cho các Quý Doanh nghiệp có nhu cầu được TPBank bảo đảm việc thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến "Chất lượng sản phẩm" của Quý Doanh nghiệp theo hợp đồng đã ký kết với Bên nhận bảo lãnh.

TPBank phát hành Bảo lãnh thanh toán cho Bên nhận bảo lãnh về việc thanh toán thay cho Khách hàng khi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thanh toán khi đến hạn như đã cam kết trong hợp đồng giữa Khách hàng với Bên nhận bảo lãnh.

TPBank cung cấp dịch vụ bảo lãnh điện tử bằng cách truyền thông tin điện tử về bảo lãnh của TPBank cho Khách hàng sang Tổng cục Hải quan.

Cho phép Khách hàng gửi đề nghị phát hành bảo lãnh qua eBank tới TPBank. TPBank sẽ tiếp nhận bộ hồ sơ của Khách hàng và liên lạc và xử lý giao dịch cho Khách hàng.

Cho phép khách hàng tra cứu và theo dõi tình trạng các khoản Bảo lãnh đang được xử lý tại TPBank.

Giúp khách hàng có thể xác thực thư bảo lãnh mọi lúc mọi nơi với thao tác đơn giản và độ chính xác cao.