Cho vay và tài trợ

Đáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp để mua xe ô tô phục vụ đi lại, vận tải hàng hóa của doanh nghiệp hoặc kinh doanh vận tải.

Là việc TPBank cho Khách hàng là doanh nghiệp vay VND để bổ sung vốn lưu động thực hiện các phương án kinh doanh ngắn hạn với lãi suất ưu đãi hơn so với lãi suất VND thông thường. Khách hàng được vay vốn VND với mức lãi suất tương đương lãi suất vay USD cộng với phần lãi suất bổ sung.

Là gói sản phẩm dịch vụ Ngân hàng bao gồm các dịch vụ bảo lãnh, tín dụng, thanh toán theo trình tự phát sinh nhu cầu của Khách hàng khi tham gia một dự án hoặc thực hiện một hợp đồng. TPBank linh hoạt xem xét cho vay dựa trên hợp đồng và không cần tài sản thế chấp

Cho vay theo hạn mức là việc TPBank cấp sẵn cho khách hàng một khoản tiền, khách hàng có thể sử dụng bất cứ khi nào nhằm phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh

Đáp ứng nhu cầu tài chính không thường xuyên, các nhu cầu kinh doanh đột xuất hoặc mang tính mùa vụ của doanh nghiệp

Là việc Ngân hàng cấp tín dụng theo món nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư vào một tài sản cố định của khách hàng, giúp tăng cường, cải thiện công suất, năng lực hoạt động, tạo ra đòn bẩy tài chính, khắc phục việc thiếu hụt nguồn vốn dài hạn (vay xây dựng, vay mua máy móc thiết bị, vay mua phương tiện vận tải...).

TPBank sẽ cấp tài chính cho các dự án đầu tư trung dài hạn của Doanh nghiệp, theo đó Doanh nghiệp phải căn cứ vào dòng tiền phát sinh từ dự án đầu tư để hoàn tất trách nhiệm tài chính, và căn cứ vào chính tài sản và năng lực sinh lợi của dự án đầu tư là giá trị bảo đảm các trách nhiệm tài chính.

Nhanh chóng bổ sung vốn lưu động cho các Đại lý xe ô tô có nhu cầu vay vốn để mua xe từ hãng xe và bán lại cho người tiêu dùng cuối cùng.

Nhanh chóng bổ sung vốn lưu động, vốn đầu tư trung, dài hạn cho Khách hàng doanh nghiệp dựa trên tài sản bảo đảm là Hợp đồng tiền gửi, kỳ phiếu, chứng chỉ chỉ tiền gửi

Đáp ứng kịp thời nhu cầu thanh toán ngắn hạn mà không cần phải làm thủ tục như các khoản vay thông thường. Là hình thức cấp tín dụng của TPBank cho khách hàng thông qua việc cho phép khách hàng chi vượt số dư có trên TK TGTT của khách hàng phù hợp với các quy định của pháp luật và của TPBank hiện hành

TPBank cam kết thu xếp tài chính cho Khách hàng tham gia các dự án, các gói thầu với phương án kinh doanh hiệu quả, khả thi.

Đáp ứng nhu cầu vốn lưu động để sản xuất, gia công và chế biến, kinh doanh hàng xuất khẩu

Là sản phẩm vay ngắn hạn đáp ứng nhu cầu ứng trước tiền hàng xuất khẩu ngay sau khi giao hàng của các doanh nghiệp xuất khẩu.

Là sản phẩm cho vay đối với các doanh nghiệp sản xuất cung ứng hàng hóa cho các tập đoàn đa quốc gia

TPBank tài trợ cho Doanh nghiệp, Thương nhân có nhu cầu thu mua lúa gạo vụ: Đông Xuân, Hè Thu theo Quyết định của Thủ tướng chính phủ về mua tạm trữ thóc gạo

Là hình thức cấp tín dụng của TPBank cho Bên bán hàng thông qua việc mua lại các Khoản phải thu phát sinh từ việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ đã được Bên bán hàng và Bên mua hàng thoả thuận trong Hợp đồng mua bán hàng hoá.