Tiền gửi doanh nghiệp

Tiền gửi có kỳ hạn trả lãi định kỳ là loại hình tiền gửi theo đó trong đó Doanh nghiệp thỏa thuận với TPBank về việc nhận lãi hàng tháng/hàng quý và nhận vốn gốc vào ngày cuối cùng của thời hạn gửi.

 

Tiền gửi trực tuyến là loại hình tiền gửi theo đó trong đó Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ Ngân hàng Điện tử của TPBank để thực hiện việc mở hợp đồng tiền gửi mà không cần phải đến các điểm giao dịch để ký hợp đồng.

Tiền gửi có kỳ hạn trả lãi cuối kỳ là loại hình tiền gửi theo đó trong đó Doanh nghiệp thỏa thuận với TPBank về việc nhận lãi và nhận vốn gốc vào ngày cuối cùng của thời hạn gửi.

 

Tiền gửi có kỳ hạn trả lãi đầu kỳ là loại hình tiền gửi theo đó trong đó Doanh nghiệp thỏa thuận với TPBank về việc nhận lãi tại thời điểm gửi và nhận vốn gốc vào ngày cuối cùng của thời hạn gửi.